Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Đầu tư Thế giới Di động
25/12/2019

Ngày 17/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu và sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động theo Báo cáo số 95/2019/MWG ngày 28/11/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (Mã CK: MWG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành và sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01_2019/NQĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 22/03/2019, Nghị quyết HĐQT số 12/NQ/HĐQT-2019 ngày 27/11/2019, Nghị quyết HĐQT số 13/NQ/HĐQT-2019 ngày 27/11/2019 và quy định của pháp luật

UBCKNN

Các tin khác