Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
08/11/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo báo cáo số 50/2019/CV-HĐQT.HBC ngày 23/10/2019 của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã CK: HBC – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.HBC ngày 16/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 27/2019/NQ-HĐQT.HBC ngày 23/10/2019 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác