Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
08/11/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty theo nội dung tại Báo cáo phát hành cổ phiếu số 300/2019-CV-NVLG ngày 25/10/2019 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán: NVL, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 số 12/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 54/2019-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/10/2019, Nghị quyết HĐQT số 59/2019-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24/10/2019 và quy định pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác