Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
08/11/2019

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 591/2019/CV-CTY ngày 04/10/2019 và tài liệu giải trình, bổ sung theo Công văn số 626/2019/CV-HĐQT-CTY ngày 28/10/2019 của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Mã chứng khoán: PNJ; Niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 278/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 20/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 563/2019/NQ-HĐQT-CTY ngày 23/9/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác