Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP của CTCP Đầu tư Thế giới Di động
08/11/2019

Ngày 25/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP số 86/2019/MWG ngày 22/10/2019 của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã CK; MWG, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01-2017/ĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 31/3/2017, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01-2018/BBĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 16/3/2018, Quyết định của Tổng giám đốc số 85/2019/MWG/QĐ ngày 22/10/2019 và quy định cúa pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác