Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
31/10/2019

Ngày 30/10/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung Báo cáo kết quả phát hành số 157/2019/CV-TCD ngày 29/10/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Mã chứng khoán: TCD, Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 249.288 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác