Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP Quân Đội
25/10/2019

Ngày 23/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo báo cáo kết quả phát hành số 1248/BC-MB-HĐQT ngày 22/10/2019 của Ngân hàng TMCP Quân Đội (mã CK: MBB, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Ngân hàng đã thực hiện phân phối 43.209.027 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác