Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
21/10/2019

Ngày 16/10/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo kết quả phát hành số 1182/2019/HĐQT-TCB ngày 16/10/2019 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Mã CK: TCB – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Ngân hàng đã thực hiện phân phối 3.547.802 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác