Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
09/10/2019

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung Báo cáo phát hành số 127/2019/CV-TCD ngày 11/09/2019 của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Mã chứng khoán: TCD, Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 26/04/2019, Nghị quyết HĐQT số 67/2019/NQ-HĐQT-TCD ngày 10/09/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác