Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
23/08/2019

Ngày 21/08/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo kết quả phát hành số 41/2019/BC-GIL ngày 19/08/2019 của Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Mã CK: GIL - Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 919.199 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác