Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
11/04/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động cảu công ty đại chúng - CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty) theo báo cáo số 330/2019/CV-SHS, báo cáo số 329/2019/CV-SHS và báo cáo số 331/2019/CV-SHS ngày 8/4/2019 của Công ty.

UBCKNN

Các tin khác