Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Hàng tiêu dùng Masan
20/06/2014

  Ngày 18/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 69/2014/CV-MSC ngày 16/6/2014 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan phát hành cho người lao động thành công là 3.990.412 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác