Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Hóa Dược phẩm Mekophar
12/06/2014

  Ngày 4/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt số 09/TKKT ngày 12/5/2014 của CTCP Hóa Dược phẩm Mekophar. Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 51/HĐQT ngày 29/3/2014; Nghị quyết của HĐQT số 59/HĐQT ngày 12/5/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác