Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Hàng tiêu dùng Masan
30/05/2014

Ngày 26/5/2014, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 55/2014/CV-MSC ngày 23/5/2014 của CTCP Hàng tiêu dùng Masan. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Hàng tiêu dùng Masan được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 17/2014/Nq-ĐHĐCĐ-MSC ngày 23/4/2014, Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/2014/Nq-HĐQT-MSC ngày 9/5/2014 và các quy định của pháp luật.”

(UBCKNN)

Các tin khác