Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Đại lý Liên hiện Vận chuyển
26/05/2014

Ngày 16/5/2014, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 078/GMD ngày 12/5/2014 báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động cùng các tài liệu đi kèm của CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển. Căn cứ Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu, Công ty thực hiện phát hành 1.716.325 cổ phiếu cho CBCNV (năm 2013) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2005 số 01/HĐCĐ2006 ngày 15/05/2006 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02-2010/GMD-ĐHĐCĐ2010 ngày 29/06/2010, Nghị quyết HĐQT số 321/NQ-HĐQT ngày 30/12/2013 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho CBCNV và các quy định hiện hành của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác