Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Phát hành sách Tp. Hồ Chí Minh – Fahasa
14/05/2014

Ngày 9/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Phát hành sách Tp. Hồ Chí Minh - Fahasa (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0304132047 đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 17/12/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 0612/CV-PHS ngày 6/5/2014. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VIII – Niên độ 2013 ngày 17/4/2014, Quyết định Hội đồng quản trị số 0543/QĐ-PHS ngày 22/4/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác