Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Vincem Bao bì Bút Sơn
08/05/2014

  Ngày 05/05/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 65/BBS-BCPH ngày 25/04/2014 của CTCP Vincem Bao bì Bút Sơn. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 10/14/BBS-NQ-ĐHCĐ ngày 4/4/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác