Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CtyCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM
06/11/2013

  Ngày 1/11/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CtyCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (Mã CK: CII) (theo Báo cáo phát hành số 705/2013/CV-CII ngày 31/10/2013). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 29/NQ-ĐHĐCĐ ngày 8/4/2013.

(UBCKNN)

Các tin khác