Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CtyCP Sợi Thế Kỷ
09/10/2013

Ngày 23/9/2013, UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động làm cổ phiếu quỹ của CtyCP Sợi Thế Kỷ, theo Thông báo giao dịch của cổ phiếu quỹ số 245-13/CVTK ngày 30/8/2013. Phương án mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động làm cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-2011/QĐHĐQT ngày 1/3/2011 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác