Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CtyCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình
16/09/2013

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Công văn số 18/2013/BC-HĐQT.HBC ngày 3/9/2013 của CtyCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (MCK: HBC). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 03/2013/NQ-ĐHCĐ.HBC ngày 25/4/2013 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2013/NQ-HĐQT.HBC ngày 28/8/2013 về việc phát hành cổ phiếu cho người lao động.

(UBCKNN)

Các tin khác