Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP Truyền thông số 1
24/11/2020

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 05.20/BC-ONE ngày 06/11/2020 của Công ty cổ phần Truyền thông số 1. Phương án mua lại cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2020/QĐ-HĐQT ngày 06/11/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác