Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP Gỗ An Cường
03/08/2020

Ngày 14/7/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu theo báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 01-2020/BC-GAC ngày 6/7/2020 của CTCP Gỗ An Cường. Phương án mua lại cổ phiếu của CTCP Gỗ An Cường được thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị số 077-2020/QĐ-GAC ngày 6/7/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác