Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuận Tp. Hồ Chí Minh
25/03/2020

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 145/2020/CV-CII ngày 18/03/2020 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã CK: CII – niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 236/NQ-HĐQT (NK2017-2022) ngày 18/03/2020, Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 421/QĐ-CT.HĐQT ngày 18/03/2020 và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác