Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng viễn thông
24/03/2020

Ngày 23/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu theo Báo cáo giao dịch 18/2020/BC-BTC ngày 11/03/2020 của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng viễn thông. Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 11/03/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác