Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP PVI
20/03/2020

Ngày 20/03/2020, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 01/PVI-CLĐT ngày 19/03/2020 của CTCP PVI. Phương án mua lại cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-PVI ngày 5/03/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác