Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ của Ngân hàng TMCP Phương Đông
13/08/2019

Ngày 09/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của Ngân hàng TMCP Phương Đông theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 49A/2019/BC-HĐQT ngày 13/7/2019. Phương án bán cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 48A/2019/NQ-HĐQT ngày 13/7/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác