Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
12/08/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 2762/2019/CV-BTC ngày 31/7/2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD, niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/2019/NQ-HĐQT ngày 31/7/2019 về việc thu hồi cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo Quy chế ESOP và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác