Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo thu hồi cổ phiếu của người lao động nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của CTCP Bảo hiểm Hùng Vương
02/08/2019

Ngày 30/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận đầy đủ tài liệu báo cáo thu hồi cổ phiếu của người lao động nghỉ việc theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 0107/2019/CV-TGĐ-ĐT ngày 29/7/2019 của CTCP Bảo hiểm Hùng Vương. Phương án thu hồi cổ phiếu của CTCP Bảo hiểm Hùng Vương thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 0299A/2017/NQ-BHV/HĐQT ngày 10/11/2017, Quyết định số 0207/2019/QĐ-TGĐ-ĐT ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác