Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP Hải Minh
18/07/2019

Ngày 16/7/2019, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 44/HM ngày 11/7/2019 của Công ty cổ phần Hải Minh. Phương án mua lại cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 03-2019/NQ-HĐQT ngày 11/07/2019 của Công ty và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác