Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP của CTCP Đầu tư Thế giới Di động
11/07/2019

Ngày 08/07/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP số 59/2019/MWG ngày 03/07/2019 của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã CK: MWG – Niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án mua lại 100.161 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01_2017/ĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 31/03/2017, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01_2018/BBĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 16/03/2018, Quyết định của Tổng Giám đốc số 58/2019/MWG/QĐ ngày 03/07/2019 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác