Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả giao dịch thu hồi cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Vận tải và Dịch vụ hàng hải
11/06/2019

Ngày 05/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch thu hồi cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ số 04.2019.BC.TRS ngày 04/6/2019 của CTCP Vận tải và Dịch vụ hàng hải. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty đã thực hiện thu hồi là 2.700 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác