Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được Tài liệu báo cáo thu hồi cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Vận tải và Dịch vụ hàng hải
15/05/2019

Ngày 07/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo thu hồi cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch số 03.2019.BC.TRS ngày 03/5/2019 của CTCP Vận tải và Dịch vụ hàng hải. Phương án thu hồi cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.2019.NQ.HĐQT ngày 03/5/2019, Quyết định của Tổng Giám đốc số 03/QĐ.TGĐ ngày 03/5/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác