Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được Tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel
15/05/2019

Ngày 09/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu theo Báo cáo giao dịch số 138-BC/HĐQT-VT ngày 07/5/2019 của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel. Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 136-NQ/HĐQT-VT ngày 06/5/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác