Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư Thương mại SMC
12/04/2019

Ngày 09/4/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 122/2019/CV-HĐQT ngày 02/4/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC, niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 109/NQ-HĐQT ngày 09/3/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác