Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
11/04/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo công văn báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 05/2019/CV-HĐQT ngày 25/2/2019 của Công ty. Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐQT ngày 26/10/2017, Quyết định của Tổng giám đốc số 01/2019/QĐ-TGĐ ngày 25/2/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác