Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Chế biến gỗ Đức Thành
03/04/2019

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 26-19/BC-ĐT ngày 20/3/2019 của CTCP Chế biến gỗ Đức Thành (Mã chứng khoán: GDT; Niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo phương án được thông qua tại các Quyết định từ số 1-19/QĐ-ĐT đến số 40-19/QĐ-ĐT ngày 15/3/2019 của Hội đồng quản trị công ty về việc thu hồi cổ phiếu theo chương trình ESOP cho CB-CNV năm 2016 và 2018 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác