Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Giống cây trồng Miền Nam
03/04/2019

Ngày 28/03/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 63/BC ngày 26/03/2019 của CTCP Giống cây trồng Miền Nam (Mã CK: SSC – Niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 26/03/2019 và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác