Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được Tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng
21/03/2019

Ngày 18/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 01/BC-HC3 ngày 15/3/2019. Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 15/3/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác