Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP VNG
19/03/2019

Ngày 14/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 02/2019/BC-VNG ngày 6/3/2019 của CTCP VNG. Theo báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ, số lượng cổ phiếu quỹ CTCP VNG bán thành công là 355.820 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác