Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Xây dựng Sông Hồng
14/03/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 38/BC-CT ngày 08/3/2019. Phương án mua lại cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 và Quyết định HĐQT số 02A/QĐ-HĐQT ngày 08/3/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác