Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Khánh Hòa
21/02/2019

Ngày 19/02/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 01/19/BC-CTXKTS ngày 15/02/2019 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Khánh Hòa. Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Khánh Hòa được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQĐH-CTXKTS ngày 27/4/2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2019/NQ-CTXKTS ngày 13/2/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác