Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư LDG
20/02/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP (năm 2017) theo báo cáo số 40/2019/CV-LDG ngày 31/01/2019 của CTCP Đầu tư LDG (mã CK: LDG, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện thu hồi 62.540 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác