Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của CTCP Dược phẩm Trung Ương Codupha
19/02/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 129/CDP/2019 ngày 29/01/2019 của CTCP Dược phẩm Trung Ương Coduphar. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty mua lại là 16.400 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác