Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
15/02/2019

  Ngày 12/02/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được Tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 156/PLX-HĐQT ngày 11/02/2019 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Mã CK: PLX). Phương án bán cổ phiếu quỹ thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 210/PLX-NQ-HĐQT ngày 13/12/2018, Công văn số 158/PLX-HĐQT ngày 11/02/2019 và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác