Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An
25/03/2020

Ngày 24/3/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 1103-2020/BC-HATS ngày 23/3/2020 của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 0203B-2020/NQ-HĐQT ngày 23/3/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác