Skip to content
ssc.gov.vn
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dược Lâm Đồng – LADOPHAR (LDP) của CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim
18/03/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dược Lâm Đồng- LADOPHAR (LDP) của CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim. Phương án chào mua công khai thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NKH/HĐQT/NQ ngày 21/2/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác