Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm (VNM.KIS.M.CA.T.07) cho CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
29/10/2020

  

  Ngày 28/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 250/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam gồm các nội dung như sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.07

2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: VNM

3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

4. Số lượng chào bán: 2.500.000 chứng quyền

5. Tỷ lệ chuyển đổi: 20:1

6. Loại chứng quyền: Mua

7. Kiểu chứng quyền: Châu Âu

8. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

9. Thời hạn của chứng quyền: 4 tháng

10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP   Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

UBCKNN

Các tin khác