Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền VPB/3M/SSI/C/EU/CASH-03 của CTCP chứng khoán SSI
11/03/2020

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền VPB/3M/SSI/C/EU/CASH-03 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty). Theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm số 228/2020/CV-SSIHO của Công ty, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 153.720 chứng quyền.

UBCKNN

Các tin khác