Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động CTCP Chứng khoán Tiên Phong
25/02/2020

  

Ngày 25 tháng 02 năm 2020 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Họ và tên: TRẦN SƠN HẢI

Chức danh: Tổng Giám đốc

UBCKNN

Các tin khác