Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN ban hành Quyết định sửa đổi trưởng văn phòng đại diện Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber
21/02/2020

Ngày 20/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBCK sửa đổi Quyết định số 205/QĐ-UBCK về việc chấp thuận lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/3/2019 với nội dung như sau:

  - Trưởng văn phòng đại diện: Bà Doãn Hồ Lan

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác